Bibliographic Database

Trakosopoulou-Salakidou, E.: Apo tin kononia tis Thessalonikie ton autokratopikon chronon. Nea epigraphika eurimata.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B012003 (Last Updates: 2011-07-14, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Apo tin kononia tis Thessalonikie ton autokratopikon chronon. Nea epigraphika eurimata.
publication:
year(s):
1993
pages:
1539-1591
town:
Thessaloniki

Cited in AE

1993, 1342
1993, 1396.

Download