Bibliographic Database

Nigdelis, P.M.: Epigraphika Thessalonikeia. Symboli stin politiki kai koinoniki historia tis archaias Thessalonikis.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B013210 (Last Updates: 2013-03-01, Feraudi)

Work / contribution

author:
title:
Epigraphika Thessalonikeia. Symboli stin politiki kai koinoniki historia tis archaias Thessalonikis.
year(s):
2006
pages:
646 S.
town:
Thessaloniki

Cited in AE

2006, 1267
2006, 1268
2006, 1269
2006, 1270
2006, 1271
2006, 1272
2006, 1273
2006, 1274
2006, 1275
2006, 1276
2006, 1277
2006, 1278
2006, 1279
2006, 1280
2006, 1281
2006, 1282
2006, 1283
2006, 1284
2006, 1285
2006, 1286
2006, 1287
2006, 1288
2006, 1289
2006, 1290
2006, 1291
2006, 1292
2006, 1293
2006, 1294
2006, 1295
2006, 1296
2006, 1297
2006, 1298
2006, 1299
2006, 1300
2006, 1301
2006, 1302
2006, 1303
2006, 1304
2006, 1305
2006, 1306
2006, 1307
2006, 1308
2006, 1309
2006, 1310
2006, 1311
2006, 1312
2006, 1313
2006, 1314
2006, 1315
2006, 1316
2006, 1317
2006, 1318
2006, 1319
2006, 1320
2006, 1321
2006, 1322
2006, 1323
2006, 1338.

Also concerns the inscriptions

other corpora:
SEG 24, 0569
SEG 30, 0643
SEG 49, 0814
SEG 49, 0815
SEG 49, 0816
SEG 49, 0817
IG 10, 02, 1, 00014
IG 10, 02, 1, 00138
IG 10, 02, 1, 00558.

Download