Bibliographic Database

Sverkos, E.: Statieni: mia oikogeneia apeleuthron se latiniki epigraphi apo tin periochi tou Drymou. (Mit englischer Zusammenfassung)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B014239 (Last Updates: 2019-03-04, Feraudi)

Work / contribution

author:
title:
Statieni: mia oikogeneia apeleuthron se latiniki epigraphi apo tin periochi tou Drymou. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
year(s):
2012
pages:
643-652
town:
ThessalonĂ­ki

Cited in AE

2012, 1374.

Also concerns the inscriptions

AE:
2009, 1272.

Download