Inscription Database

Public legal inscription from Gemella? – El Nido del Grajo (Baetica)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD030785 (Last Updates: 2013-05-07, Gräf)

Transcription Majuscle
A(nte) d(iem) IIII Eid(us) Dec(embres) in Palatio in porticu qua<e> est ad Apollinis [scribendo] A D IIII EID DEC IN PALATIO IN PORTICV QVA EST AD APOLLINIS [ ]
adfuerunt M(arcus) Valer(ius) M(arci) f(ilius) Lem(onia) Messal<l>inus C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensis) Capito Sex(tus) Pom[p(eius) Sex(ti) f(ilius)] ADFVERVNT M VALER M F LEM MESSALINVS C ATEIVS L F ANI CAPITO SEX POM[ ]
Arn(ensis) M(arcus) Pomp(eius) M(arci) f(ilius) Ter(etina) Priscus C(aius) Arrenus C(ai) f(ilius) Gal(eria) Gallus L(ucius) Nonius L(uci) f(ilius) Pom(ptina) A<sp>re[nas q(uaestor) M(arcus)] ARN M POMP M F TER PRISCVS C ARRENVS C F GAL GALLVS L NONIVS L F POM ARE[ ]
Vinicius P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) q(uaestor) quod Ti(berius) Caesar <divi> Aug(usti) f(ilius) Aug(ustus) pontifex maxumus(!) tribunic(ia) potest(ate) XXII co(n)s(ul) III desig(natus) [IIII] VINICIVS P F POB Q QVOD TI CAESAR AVG F AVG PONTIFEX MAXVMVS TRIBVNIC POTEST XXII COS III DESIG [ ]
ad senatum rettulit qualis causa Cn(aei) Pisonis <patris> visa esset et an merito sibi mortem conscisse vide[retur] AD SENATVM RETTVLIT QVALIS CAVSA CN PISONIS VISA ESSET ET AN MERITO SIBI MORTEM CONSCISSE VIDE[ ]
et qualis causa M(arci) Pisonis visa esset cui relationi adiecisset uti precum suarum pro adulescente m[emor] ET QVALIS CAVSA M PISONIS VISA ESSET CVI RELATIONI ADIECISSET VTI PRECVM SVARVM PRO ADVLESCENTE M[ ]
is ordo esset <et> qualis causa Plancinae visa e<s>set pro qua persona quid petisset et quas propter causa[s ex]- IS ORDO ESSET QVALIS CAVSA PLANCINAE VISA ESET PRO QVA PERSONA QVID PETISSET ET QVAS PROPTER CAVSA[ ]
posuisset antea et quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comitibus Cn(aei) Pisonis patris iudicaret POSVISSET ANTEA ET QVID DE VISELLIO KARO ET DE SEMPRONIO BASSO COMITIBVS CN PISONIS PATRIS IVDICARET
senatus d(e) i(is) r(ebus) i(ta) c(ensuerunt) senatu <m=S> populu<m=S>q(ue) R(omanum) ante omnia dis immortalibus gratias agere quod ne- SENATVS D I R I C SENATV S POPVLVSQ R ANTE OMNIA DIS IMMORTALIBVS GRATIAS AGERE QVOD NE
faris consilis Cn(aei) Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r(ei) p(ublicae) quo melior <optari> non pote(!) <e=V>t quo{d} beneficio principis nostri frui contigit turbar<i=E> passi non sunt deinde Ti(berio) Caesari Aug(usto) FARIS CONSILIS CN PISONIS PATRIS TRANQVILLITATEM PRAESENTIS STATVS R P QVO MELIOR NON POTE VT QVOD BENEFICIO PRINCIPIS NOSTRI FRVI CONTIGIT TVRBARE PASSI NON SVNT DEINDE TI CAESARI AVG
principi nostro quod earum rerum omnium quae ad explorandam veritatem necessariae PRINCIPI NOSTRO QVOD EARVM RERVM OMNIVM QVAE AD EXPLORANDAM VERITATEM NECESSARIAE
fuerunt copiam senatu<i=S> fecerit cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine admirari {se} FVERVNT COPIAM SENATVS FECERIT CVIVS AEQVITATEM ET PATIENTIAM HOC QVOQ NOMINE ADMIRARI SE
senatum quod <cum> manufestissim<a=VM> sint Cn(aei) Pisonis patris scelera et ipse de se supplicium sumpsisset nihilominus causa<m> eius cognosci voluerit filiosque eius arcessitos <h>ortatus sit ut patris sui SENATVM QVOD MANVFESTISSIMVM SINT CN PISONIS PATRIS SCELERA ET IPSE DE SE SVPPLICIVM SVMPSISSET NIHILOMINVS CAVSA EIVS COGNOSCI VOLVERIT FILIOSQVE EIVS ARCESSITOS ORTATVS SIT VT PATRIS SVI
causam defendere<n>t ita ut eum quoq(ue) qui ordinis senatori nondum esset ob eam rem introduci in CAVSAM DEFENDERET ITA VT EVM QVOQ QVI ORDINIS SENATORI NONDVM ESSET OB EAM REM INTRODVCI IN
senatum vellet et copiam utr<i>q(ue) dicendi pro patre et pro matre ipsorum et pro M(arco) Pison<e=IM> faceret SENATVM VELLET ET COPIAM VTRQ DICENDI PRO PATRE ET PRO MATRE IPSORVM ET PRO M PISONIM FACERET
itaque cum per aliquo<t=D> dies acta causa sit ab accusatoribus Cn(aei) Pisonis patris et ab ipso Cn(aeo) Pisone <patre> ITAQVE CVM PER ALIQVOD DIES ACTA CAVSA SIT AB ACCVSATORIBVS CN PISONIS PATRIS ET AB IPSO CN PISONE
recitatae epistulae recitata exemp{u}laria codicillorum quos Germanicus Caesar Cn(aeo) Pisoni RECITATAE EPISTVLAE RECITATA EXEMPVLARIA CODICILLORVM QVOS GERMANICVS CAESAR CN PISONI
patri scripsisset producti testes quoiusque(!) ii ordinis sint <senatum?> a<rbit=DMI>rari singularem moderation- PATRI SCRIPSISSET PRODVCTI TESTES QVOIVSQVE II ORDINIS SINT ADMIRARI SINGVLAREM MODERATION
em patientiamq(ue) Germanici Caesaris evicta<m> esse feritate morum Cn(aei) Pisonis patris atq(ue) ob id EM PATIENTIAMQ GERMANICI CAESARIS EVICTA ESSE FERITATE MORVM CN PISONIS PATRIS ATQ OB ID
morientem Germanicum Caesarem quoius(!) mortis fuisse caussam(!) Cn(aeum) Pisonem patrem ipse MORIENTEM GERMANICVM CAESAREM QVOIVS MORTIS FVISSE CAVSSAM CN PISONEM PATREM IPSE
testatus sit non inmerito amicitiam ei renuntiasse qui cum deberet meminisse adiutorem se TESTATVS SIT NON INMERITO AMICITIAM EI RENVNTIASSE QVI CVM DEBERET MEMINISSE ADIVTOREM SE
[datu]m esse Germanico Caesari qui a principe nostro ex auctoritate huius ordinis ad rerum [ ]M ESSE GERMANICO CAESARI QVI A PRINCIPE NOSTRO EX AVCTORITATE HVIVS ORDINIS AD RERVM
[tra]nsmarinarum statum componendum missus esset desiderantium praesentiam aut ipsius [ ]NSMARINARVM STATVM COMPONENDVM MISSVS ESSET DESIDERANTIVM PRAESENTIAM AVT IPSIVS
[Ti(beri) C]aesaris Aug(usti) aut filiorum alterius utrius neclecta(!) maiestate{m} domus Aug(ustae) neclecto(!) et- [ ]AESARIS AVG AVT FILIORVM ALTERIVS VTRIVS NECLECTA MAIESTATEM DOMVS AVG NECLECTO ET
[iam] iure publico quod adle<c=G>t<us> pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo lex ad populum lata esset ut in qua<mcum>q(ue) [ ] IVRE PVBLICO QVOD ADLEGT PRO COS ET EI PRO COS DE QVO LEX AD POPVLVM LATA ESSET VT IN QVAQ
[---] provinciam venisset m<ai=IN>us ei imperium quam <ei=SIBI> qui eam provinciam proco(n)s(ul)e optine- [ ] PROVINCIAM VENISSET MINVS EI IMPERIVM QVAM SIBI QVI EAM PROVINCIAM PROCOSE OPTINE
[ret e]sset dum in omni re m<ai=IN>us imperium Ti(berio) Cae<s>ar<i=E> Aug(usto) quam Germanico Caesari esset ta- [ ]SSET DVM IN OMNI RE MINVS IMPERIVM TI CAEARE AVG QVAM GERMANICO CAESARI ESSET TA
[mqua]m ipsius arbitri et potestatis <omnia> esse deberent ita se <cum> in provincia{m} Syria{m} fuerit gesserit [ ]M IPSIVS ARBITRI ET POTESTATIS ESSE DEBERENT ITA SE IN PROVINCIAM SYRIAM FVERIT GESSERIT
[bellum {c}]{um} Armeniacum et Part(h)icum quantum in ipso fuerit moverit quod neq(ue) ex mandatis [ ]VM ARMENIACVM ET PARTICVM QVANTVM IN IPSO FVERIT MOVERIT QVOD NEQ EX MANDATIS
[principi]s nostri epistulisq(ue) frequentibus Germanici Caesaris cum is abesset Vononem qui sus- [ ]S NOSTRI EPISTVLISQ FREQVENTIBVS GERMANICI CAESARIS CVM IS ABESSET VONONEM QVI SVS
[pectus reg]i Part(h)orum erat longius removeri voluerit ne profugere ex custodia posset id qu<od> [ ]I PARTORVM ERAT LONGIVS REMOVERI VOLVERIT NE PROFVGERE EX CVSTODIA POSSET ID QV
[fecit e]t conloqui quosdam ex numero Armeniorum malos et audaces cum Vonone passus [ ]T CONLOQVI QVOSDAM EX NVMERO ARMENIORVM MALOS ET AVDACES CVM VONONE PASSVS
[sit ut pe]r eosdem tumultus in Armenia{m} excitaretur ac Vonone<s> vel oc<c>iso vel <ex=IN>pulso rege Ar- [ ]R EOSDEM TVMVLTVS IN ARMENIAM EXCITARETVR AC VONONE VEL OCISO VEL INPVLSO REGE AR
[meni]ae quem Germanicus Caesar ex voluntate patris sui senatus<q>(ue) regem ei genti dedisset <eam> occu- [ ]AE QVEM GERMANICVS CAESAR EX VOLVNTATE PATRIS SVI SENATVS REGEM EI GENTI DEDISSET OCCV
[par]et eaq(ue) magnis muneribus Vononis corrupt<u=I>s fecerit bellum etiam civile excitare cona- [ ]ET EAQ MAGNIS MVNERIBVS VONONIS CORRVPTIS FECERIT BELLVM ETIAM CIVILE EXCITARE CONA
[tus s]it iam pridem numin<e=I> divi Aug(usti) virtutibusq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) omnibus civi<li=BV>s belli{s} sepu- [ ]IT IAM PRIDEM NVMINI DIVI AVG VIRTVTIBVSQ TI CAESARIS AVG OMNIBVS CIVIBVS BELLIS SEPV
[ltis ma]lis repetendo provinciam <Syriam> post mortem Germanici Caesaris quam vivo eo pessumo et [ ]LIS REPETENDO PROVINCIAM POST MORTEM GERMANICI CAESARIS QVAM VIVO EO PESSVMO ET
[animo e]t exemplo reliquerat atq(ue) ob id milite<s=M> Romani inter se con{cu}curre<re> co<ac=NA>ti s<i=V>nt pe- [ ]T EXEMPLO RELIQVERAT ATQ OB ID MILITEM ROMANI INTER SE CONCVCVRRE CONATI SVNT PE
[rspect]a etiam crudelitate{m} unica qui incognita caussa sine consili sententia{m} plurumos(!) [ ]A ETIAM CRVDELITATEM VNICA QVI INCOGNITA CAVSSA SINE CONSILI SENTENTIAM PLVRVMOS
[capitis s]upplicio adfecisset neq(ue) externos tantummodo sed etiam centurionem c(ivem) R(omanum) crucifixi- [ ]VPPLICIO ADFECISSET NEQ EXTERNOS TANTVMMODO SED ETIAM CENTVRIONEM C R CRVCIFIXI
[sset qui] militarem disciplinam ab divo Aug(usto) institutam et servatam ab Ti(berio) Caesare Aug(usto) corrup- [ ] MILITAREM DISCIPLINAM AB DIVO AVG INSTITVTAM ET SERVATAM AB TI CAESARE AVG CORRVP
[isset non] solum indulgendo militibus <ne h>is qui ipsis praesunt more vetustissumo(!) parerent [ ] SOLVM INDVLGENDO MILITIBVS IS QVI IPSIS PRAESVNT MORE VETVSTISSVMO PARERENT
sed [etiam do]nativa suo nomine ex fisco principis nostri dando quo fact<o=I> milites alios Pisonian- SED [ ]NATIVA SVO NOMINE EX FISCO PRINCIPIS NOSTRI DANDO QVO FACTI MILITES ALIOS PISONIAN
[os] alios Caesarianos dici laetatus sit honorando etiam eo<s> qui post <t>alis nominis usurp- [ ] ALIOS CAESARIANOS DICI LAETATVS SIT HONORANDO ETIAM EO QVI POST ALIS NOMINIS VSVRP
[atione]m ipsi paruisse<n>t qui post mortem Germanici Caesaris quoius(!) interitum <non> p(opulus) R(omanus) modo sed [ ]M IPSI PARVISSET QVI POST MORTEM GERMANICI CAESARIS QVOIVS INTERITVM P R MODO SED
[exte]rae quoq(ue) gentes luxserunt(!) patri optumo(!) et indulgentissumo(!) libellum quo eum accus- [ ]RAE QVOQ GENTES LVXSERVNT PATRI OPTVMO ET INDVLGENTISSVMO LIBELLVM QVO EVM ACCVS
[ar]et mittere ausus sit oblitus non tantum venerationis caritatisq(ue) quae principis fili[o de]- [ ]ET MITTERE AVSVS SIT OBLITVS NON TANTVM VENERATIONIS CARITATISQ QVAE PRINCIPIS FILI[ ]
[be]bantur ceterum humanitatis quoq(ue) quae ultra mortem <odia> non pati{un}tur procedere et [cui]- [ ]BANTVR CETERVM HVMANITATIS QVOQ QVAE VLTRA MORTEM NON PATIVNTVR PROCEDERE ET [ ]
[us] mortem gavisum esse eum <h>is argumentis senatu<i=S> appar{a}uerit quod nefaria sacrificia a[b eo] [fa]cta quod naves quibus veheba{n}tur <ornatae> sint quod recluser<i=VN>t deorum immortalium temp[la] [ ] MORTEM GAVISVM ESSE EVM IS ARGVMENTIS SENATVS APPARAVERIT QVOD NEFARIA SACRIFICIA A[ ] [ ]CTA QVOD NAVES QVIBVS VEHEBANTVR SINT QVOD RECLVSERVNT DEORVM IMMORTALIVM TEMP[ ]
[qu]ae totius imperii Romani constantissuma(!) pietas clauserat e<iu>sdemq(ue) habitus animi argu[me]- [ ]AE TOTIVS IMPERII ROMANI CONSTANTISSVMA PIETAS CLAVSERAT ESDEMQ HABITVS ANIMI ARGV[ ]
[n]tum fuerit quod dedisse<t> congiarium ei qui nuntiaverit sibi de morte Germanici Caesaris [pro]- [ ]TVM FVERIT QVOD DEDISSE CONGIARIVM EI QVI NVNTIAVERIT SIBI DE MORTE GERMANICI CAESARIS [ ]
batum<q>(ue) sit frequenter{q(ue)} convivia habuisse eum iis ipsis diebus quibus de morte Germanici <Caesaris> ei [nu]- BATVM SIT FREQVENTERQ CONVIVIA HABVISSE EVM IIS IPSIS DIEBVS QVIBVS DE MORTE GERMANICI EI [ ]
ntiatum erat numen quoq(ue) divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum omni honore [qui a]- NTIATVM ERAT NVMEN QVOQ DIVI AVG VIOLATVM ESSE AB EO ARBITRARI SENATVM OMNI HONORE [ ]
ut memoriae eius aut imagin<ibu=E>s quae antequam in deorum numerum referretur ei r[eddi?]- VT MEMORIAE EIVS AVT IMAGINES QVAE ANTEQVAM IN DEORVM NVMERVM REFERRETVR EI R[ ]
tae erant habeba{n}tur detracto quas ob res arbitrari senatum non optulisse(!) e[um se] TAE ERANT HABEBANTVR DETRACTO QVAS OB RES ARBITRARI SENATVM NON OPTVLISSE E[ ]
de<b=D>itae poenae sed maiori et quam inmin<e=O>re{m} sibi ab pietate et severitate iudic[anti]- DEDITAE POENAE SED MAIORI ET QVAM INMINOREM SIBI AB PIETATE ET SEVERITATE IVDIC[ ]
um intellegeba{n}t subtraxisse itaq(ue) iis poenis quas a semet ipso exegisset adicer[e ne] luctus mortis eius caussa(!) a feminis quibus {e}is more <maiorum> si hoc senatus consultum factum [non es]- VM INTELLEGEBANT SVBTRAXISSE ITAQ IIS POENIS QVAS A SEMET IPSO EXEGISSET ADICER[ ] LVCTVS MORTIS EIVS CAVSSA A FEMINIS QVIBVS EIS MORE SI HOC SENATVS CONSVLTVM FACTVM [ ]
set lugendus esset susciperetur utiq(ue) statuae et imagines Cn(aei) Pisonis patris quae ubique posi[tae essent] tollerentur recte et ordine facturos qui quandoq(ue) familiae Calpurniae essent quive eam [familiam] SET LVGENDVS ESSET SVSCIPERETVR VTIQ STATVAE ET IMAGINES CN PISONIS PATRIS QVAE VBIQVE POSI[ ] TOLLERENTVR RECTE ET ORDINE FACTVROS QVI QVANDOQ FAMILIAE CALPVRNIAE ESSENT QVIVE EAM [ ]
cognatione adfinitateve contingerent si dedissent operam si quis eius genti<s> aut quis eo[rum qui cog]- COGNATIONE ADFINITATEVE CONTINGERENT SI DEDISSENT OPERAM SI QVIS EIVS GENTI AVT QVIS EO[ ]
 
[natus adfinisve --- Calpurniae famili]ae fuisset mortuos esse<t> ne inter reliquas imagines <quae> ex- [ ]AE FVISSET MORTVOS ESSE NE INTER RELIQVAS IMAGINES EX
[equias eorum funerum celebrare solent im]ago Cn(aei) Pisonis patris duceretur neve imaginibus <familiae> Calpurnia<e> [ ]AGO CN PISONIS PATRIS DVCERETVR NEVE IMAGINIBVS CALPVRNIA
[imago eius interponeretur utiq(ue) Cn(aei) Pisonis p]atris nomen tolleretur ex titulo statuae Germanici Caesari<s> [ ]ATRIS NOMEN TOLLERETVR EX TITVLO STATVAE GERMANICI CAESARI
[quam ei sodales Augustales in campo ad aram P]rovidentiae posuissent utiq(ue) bona Cn(aei) Pisonis patris publica- [ ]ROVIDENTIAE POSVISSENT VTIQ BONA CN PISONIS PATRIS PVBLICA
[rentur ---]E saltum placere Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostro cuius a patre [ ]E SALTVM PLACERE TI CAESARI AVG PRINCIPI NOSTRO CVIVS A PATRE
[divo Aug(usto) Cn(aeo) Pisoni patri donatus erat reddi cum is] idcirco dari eum sibi desideras<s>et quod <civitates?> quarum <fines> hos saltus contin- [ ] IDCIRCO DARI EVM SIBI DESIDERASET QVOD QVARVM HOS SALTVS CONTIN
[gerent frequenter de iniuris Cn(aei) Pisonis patris liberto]rumq(ue) et servorum eius qu{a}es{i}ta<e> esse<n>t a <t=D>- [ ]RVMQ ET SERVORVM EIVS QVAESITA ESSET A D
q(ue) ob id providendum Q OB ID PROVIDENDVM
[putaret ne postea iure meritoq(ue) soci p(opuli) R(omani) queri po]sse<nt> item senatum memorem clementiae suae iustitiae- [ ]SSE ITEM SENATVM MEMOREM CLEMENTIAE SVAE IVSTITIAE
[q(ue) <atq>(ue) animi magnitudinis quas virtutes {qu]as} ab maioribus suis accepisset tum praecipue ab divo Aug(usto) [ ]AS AB MAIORIBVS SVIS ACCEPISSET TVM PRAECIPVE AB DIVO AVG
[et Ti(berio) Caesare Aug(usto) principibus suis didicisset ex bonis C]n(aei) Pisonis patris publicatis aequom(!) humanumq(ue) censer- [ ]N PISONIS PATRIS PVBLICATIS AEQVOM HVMANVMQ CENSER
[e filio eius Pisoni maiori de quo nihil esset dictum qui pri]ncipis nostri q(uaestor) fuisset et quem Germanicus quoq(ue) liberalita- [ ]NCIPIS NOSTRI Q FVISSET ET QVEM GERMANICVS QVOQ LIBERALITA
t[e sua honorasset qui complura modestiae suae posuisse]t pignora ex quibus sperari posset dissimillum<um>(!) eum patri su[o futurum donari nomine principis et senatus part]em dimidiam bonorum eumq(ue) cum tanto beneficio obliga- T[ ]T PIGNORA EX QVIBVS SPERARI POSSET DISSIMILLVM EVM PATRI SV[ ]EM DIMIDIAM BONORVM EVMQ CVM TANTO BENEFICIO OBLIGA
ret[ur recte atq(ue) ordine facturum si praenomen patri]s mutasset M(arco) etiam Pisoni qu<o>i(!) inpunitate<m> senatus RET[ ]S MVTASSET M ETIAM PISONI QVI INPVNITATE SENATVS
hum[anitati et moderationi principis nostri adsensus dand]am esse{t} arbitraretur quo facilius inviolatum sena- HVM[ ]AM ESSET ARBITRARETVR QVO FACILIVS INVIOLATVM SENA
tus ben[eficium ad eum perveniret alteram partem dimidi]am bonorum paternorum dari ita ut ex omnibus TVS BEN[ ]AM BONORVM PATERNORVM DARI ITA VT EX OMNIBVS
bonis qu[ae decreto senatus publicata et concessa eis essent] n(ummum) X(decies centena milia) dotis nomine Calpurniae Cn(aei) Pisonis f(iliae) item pecu- BONIS QV[ ] N X DOTIS NOMINE CALPVRNIAE CN PISONIS F ITEM PECV
li nomin[e n(ummum) XXXX(quadragies centena milia) daretur item placere uti Cn(aeus) Piso pat]er supra portam Fontinalem quae inaedificasset iun- LI NOMIN[ ]ER SVPRA PORTAM FONTINALEM QVAE INAEDIFICASSET IVN
gendarum [domum privatarum caussa! ea curatores locorum publicoru]m iudicandorum tollenda dimolienda curarent GENDARVM [ ]M IVDICANDORVM TOLLENDA DIMOLIENDA CVRARENT
quod ad Plancina[e caussam! pertineret quoi! plurum! et gravissu]ma(!) crimina obiecta essent quoniam confiteretur se QVOD AD PLANCINA[ ]MA CRIMINA OBIECTA ESSENT QVONIAM CONFITERETVR SE
omnem spem i[n misericordia principis nostri et senatus] habere et saepe princeps noster accurateq(ue) ab eo ordine OMNEM SPEM I[ ] HABERE ET SAEPE PRINCEPS NOSTER ACCVRATEQ AB EO ORDINE
petierit ut co[ntentus senatus Cn(aei) Pisonis patris poena uxori ei]us sic uti M(arco) f(ilio) parceret et pro Plancina rogatu matris sua<e> PETIERIT VT CO[ ]VS SIC VTI M F PARCERET ET PRO PLANCINA ROGATV MATRIS SVA
depreca<tus> s<it> et q[uam ob rem id mater sua inpetrare vellet iustis]suma<s>(!) ab ea sibi causas expositas acceperit senatum arbi- DEPRECA S ET Q[ ]SVMA AB EA SIBI CAVSAS EXPOSITAS ACCEPERIT SENATVM ARBI
trari et Iuli[ae Aug(ustae) optime de r(e) p(ublica) meritae non partu] modo principis nostri sed etiam multis magnisq(ue) erga cui- TRARI ET IVLI[ ] MODO PRINCIPIS NOSTRI SED ETIAM MVLTIS MAGNISQ ERGA CVI
usq(ue) ordinis h[omines beneficis quae cum iure meritoq(ue) plurumum!] posse<t> in eo quod a senatu petere deberet parcissume(!) utere- VSQ ORDINIS H[ ] POSSE IN EO QVOD A SENATV PETERE DEBERET PARCISSVME VTERE
tur eo et pr[incipis nostri summae erga matrem suam pieta]ti suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) poenam TVR EO ET PR[ ]TI SVFFRAGANDVM INDVLGENDVMQ ESSE REMITTIQ POENAM
Plancina[e placere Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus] Cn(aei) Pisonis patris et omnium malificiorum socis ac minis- PLANCINA[ ] CN PISONIS PATRIS ET OMNIVM MALIFICIORVM SOCIS AC MINIS
tris aqua e[t igne interdici oportere ab eo pr(aetore) qui legem maiestatis quaereret] bonaq(ue) eorum ab pr(aetoribus) qui aerario praeesse<n>t venire et in TRIS AQVA E[ ] BONAQ EORVM AB PR QVI AERARIO PRAEESSET VENIRE ET IN
aerariu[m redigi placere item cum iudicaret senatus omnium par]tium pietatem antecess<iss>e Ti(berium) Caesarem Aug(ustum) principem nos- AERARIV[ ]TIVM PIETATEM ANTECESSE TI CAESAREM AVG PRINCIPEM NOS
trum t[anti et tam aequalis dolori<s eius indicis> totiens conspectis quibus eti]am senatus vehementer motus sit magnopere rogare TRVM T[ ]AM SENATVS VEHEMENTER MOTVS SIT MAGNOPERE ROGARE
et peter[e ut omnem curam quam in duos quondam filios suos partitus] erat ad eum quem haberet converteret sperareq(ue) se- ET PETER[ ] ERAT AD EVM QVEM HABERET CONVERTERET SPERAREQ SE
natum [eum qui supersit tanto maiori curae dis immortalibus] fore quanto magis intellegerent omnem spem NATVM [ ] FORE QVANTO MAGIS INTELLEGERENT OMNEM SPEM
futur[am paternae pro r(e) p(ublica) stationis in uno repositam quo nomine d]ebere eum finire dolorem ac restituere patriae suae FVTVR[ ]EBERE EVM FINIRE DOLOREM AC RESTITVERE PATRIAE SVAE
non [tantum animum sed etiam voltum qui publicae felicitati co]nveniret item senatum magnopere laudare Iuliae NON [ ]NVENIRET ITEM SENATVM MAGNOPERE LAVDARE IVLIAE
Aug(ustae) [Drusiq(ue) Caesaris moderationem imitantium principis nostri i]ustitiam quos animadvertere{t} hunc ordinem non AVG [ ]VSTITIAM QVOS ANIMADVERTERET HVNC ORDINEM NON
ma[iorem pietatem in Germanicum quam aequitatem in servandis i]ntegris iudicis suis donec de causa Cn(aei) Pisonis patris MA[ ]NTEGRIS IVDICIS SVIS DONEC DE CAVSA CN PISONIS PATRIS
cog[nosceretur praestitisse ceterorum quoq(ue) contingentium Germ]anicum Caesarem necessitudine magnopere pro- COG[ ]ANICVM CAESAREM NECESSITVDINE MAGNOPERE PRO
b[are Agrippinae quam senatui memoriam divi Aug(usti) quoi! fuisset prob]atissuma(!) et viri Germanici cum quo unica concor- B[ ]ATISSVMA ET VIRI GERMANICI CVM QVO VNICA CONCOR
d[ia vixsisset et tot pignora edita partu felicissumo! eorum qui superesse]nt commendare itemq(ue) Antoniae Germanici [Caesaris] D[ ]NT COMMENDARE ITEMQ ANTONIAE GERMANICI [ ]
[matris quae unum matrimonium Drusi Germanici patris exp]erta sanctitate morum dignam se divo Aug(usto) [ ]ERTA SANCTITATE MORVM DIGNAM SE DIVO AVG
[tam arta propinquitate exhibuerit et Liviae sororis Germanici Caesaris] de qua optume(!) et avia sua et socer idemq(ue) patruos [ ] DE QVA OPTVME ET AVIA SVA ET SOCER IDEMQ PATRVOS
[princeps noster iudicaret quorum iudicis etiam si non contingeret domum eo]rum merito gloriari posset nedum tam con- [ ]RVM MERITO GLORIARI POSSET NEDVM TAM CON
[iunctis necessitudinibus inligata femina quarum aeq(ue) et dolorem fide]lissumum(!) et in dolore moderatione<m> sena- [ ]LISSVMVM ET IN DOLORE MODERATIONE SENA
[tum probare item quod filiorum Germanici puerilis et pra]ecipue in Nerone{m} Caesare{m} iam etiam [ ]ECIPVE IN NERONEM CAESAREM IAM ETIAM
[iu(v)enis dolor amisso patre tali itemq(ue) Ti(beri) Germanici fratris {Ti}(beri) Germ(anici) Caesar(is) non e]xc<e=V>sserit modum probabilem iudicare [ ]XCVSSERIT MODVM PROBABILEM IVDICARE
[senatum referendum quidem esse acceptum maxume! discipulinae avi eorum et pa]trui et Iuliae Aug(ustae) sed tam<en> ipsorum quoq(ue) no- [ ]TRVI ET IVLIAE AVG SED TAM IPSORVM QVOQ NO
[mine laudandum existumaret item equestris ordinis curam et i]ndustriam unic<e=I> senatui probari quod [ ]NDVSTRIAM VNICI SENATVI PROBARI QVOD
[fideliter intellexsisset quanta res et quam ad omnium salutem pietate]mq(ue) pertinens ageretur et quod frequenti- [ ]MQ PERTINENS AGERETVR ET QVOD FREQVENTI
[bus adclamationibus adfectum animi sui et dolorem de principis nostri] filiq(ue) eius iniuris ac pro r(ei) p(ublicae) utilitate testa- [ ] FILIQ EIVS INIVRIS AC PRO R P VTILITATE TESTA
[tus sit plebem quoq(ue) laudare senatum quod cum equestri ordine consen]serit pietatemq(ue) suam erga principem [ ]SERIT PIETATEMQ SVAM ERGA PRINCIPEM
[nostrum memoriamq(ue) fili eius significaverit et cum effusissumis! studis ad re]praesentandam <poenam> Cn(aei) Pisonis patris [ ]PRAESENTANDAM CN PISONIS PATRIS
[ab semet ipsa accensa esset regi tamen exemplo equestris ordinis a principe] nostro <se passa> sit item senatum probare eo- [ ] NOSTRO SIT ITEM SENATVM PROBARE EO
[rum militum fidem quorum animi frustra sollicitati essent scelere Cn(aei) Pisoni]s patris omnesq(ue) qui <sub> auspicis et im- [ ]S PATRIS OMNESQ QVI AVSPICIS ET IM
[perio principis nostri milites essent quam fidem pietatemq(ue) domui Aug(ustae) praestarent eam spe]rare perpetuo praestaturos [ ]RARE PERPETVO PRAESTATVROS
[cum scirent salutem imperi nostri in eius domus custodia positam esse senatum a]rbitrari eorum curae atq(ue) offi- [ ]RBITRARI EORVM CVRAE ATQ OFFI
[ci esse ut aput! eos ii qui quandoq(ue) eis prae(e)ssent plurumum! auctoritatis haberent qui fidelissum]a(!) pietate salutare huic urbi im- [ ]A PIETATE SALVTARE HVIC VRBI IM
[perioq(ue) p(opuli) R(omani) nomen Caesarum coluissent et quo facilius totius actae rei ordo posterorum m]emoriae tradi posset atq(ue) ii{s} sci- [ ]EMORIAE TRADI POSSET ATQ IIS SCI
[rent quid et de singulari moderatione Germanici Caesaris et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris senat]us iudicasset placere uti oratio [ ]VS IVDICASSET PLACERE VTI ORATIO
[quam recitasset princeps noster itemq(ue) haec senatus consulta in aere incisa quo loco Ti(berio) Caesari Aug(usto) videretu]r ponere<n>tur utiq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in [ ]R PONERETVR VTIQ HOC S C IN
[cuiusque provinciae celeberruma! urbe eiusq(ue) in urbis ipsius celeberrumo! loco in aere incisum figere]{n}tur itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hiber- [ ]NTVR ITEMQ HOC S C IN HIBER
[nis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur censuerunt in senatu fuerunt CCCI hoc s(enatus) c(onsultum) factu]m est per relationem solum [ ]M EST PER RELATIONEM SOLVM
[Ti(berius) Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi velle me h(oc) s(enatus) c(onsultum) quod est factum IIII Idus Decem(bres) Cotta et M]essa<l>la co(n)s(ulibus) referente me scrip- [ ]ESSALA COS REFERENTE ME SCRIP
[tum referri in tabulas publicas] [ ]
Chronological Data:
10. 12. 20 AD
Literature:
  • CIL 02 (2. Aufl.) 05, 00900; Foto.
  • AE 1996, 0885.
  • W. Eck - A. Caballos - F. Fernández, Das senatus consultum de Cn.
  • Pisone patre (München 1996). - AE 1996.
  • A. Caballos - W. Eck - F. Fernández, El senadoconsulto de Gneo Pisón padre (Sevilla 1996). - AE 1996.
  • M. Griffin, JRS 87, 1997, 249-263. - AE 1996.
  • D. Potter, JRA 11, 1998, 437-457. - AE 1996.
  • C. Damon - S. Takács, AJPh 120, 1, 1999, 1-12. - AE 1996.
  • D.S. Potter - C. Damon, AJPh 120, 1, 1999, 13-41; pl. 1-8. - AE 1996.

Find circumstances / present location

province:
country:
Spain
ancient find spot:
Gemella?
modern find spot:
find spot:
modern region:

Type of inscription / language

type of inscription:
public legal inscription
language:
Latin

Type of monument

type of monument:
tabula
material:
Bronze
height:
60 cm
width:
(52) cm
depth:
0 cm
letter size:
1.5-0.5 cm

Historical relevant data

religion:
names of pagan deities; cult functions, pagan
geography:
present
social / economic / legal history:
present

Commentary

 
Sogenanntes senatus consultum de Cn. Pisone patre. 4 Fragmente einer Bronzetafel; Maße beziehen sich auf die 3 aneinanderpassenden Fragmente a-c; Maße Fragment d: 60,5 x (25,2) x 0,4 cm. Ursprüngliche Breite: ca. 91 cm. Lesung nach CIL 02 (2. Aufl.) 05, 00900.

People

Person 1
Name:
M. Valer. M.f. Lem. Messal<l>inus
Praenomen:
M.
Nomen:
Valerius*
Cognomen:
Messallinus
Tribus:
Lemonia
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 2
Name:
M. Pisonis
Praenomen:
M.
Cognomen:
Piso
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 3
Name:
Plancinae
Cognomen:
Plancina
gender:
female
Status:
senatorial order
Person 4
Name:
Visellio Karo
Nomen:
Visellius
Cognomen:
Karus
gender:
male
Person 5
Name:
Sempronio Basso
Nomen:
Sempronius
Cognomen:
Bassus
gender:
male
Person 6
Name:
Gemanicus Caesar
Praenomen:
Germanicus
Cognomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 7
Name:
Vononem
Cognomen:
Vonones
gender:
male
Person 8
Name:
[Pisoni]
Cognomen:
Piso+
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 9
Name:
Calpurniae Cn. Pisonis f.
Nomen:
Calpurnia
gender:
female
Status:
senatorial order
Person 10
Name:
Iuliae Aug.
Nomen:
Iulia
Cognomen:
Augusta*
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 11
Name:
[Drusi Caesaris]
Praenomen:
Drusus+
Cognomen:
Caesar+
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 12
Name:
C. Atius L.f. Ani. Capito
Praenomen:
C.
Nomen:
Atius
Cognomen:
Captio
Tribus:
Aniensis
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 13
Name:
[Agrippinae]
Cognomen:
Agrippina+
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 14
Name:
Antoniae
Nomen:
Antonia
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 15
Name:
[Drusi]
Cognomen:
Drusus+
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
Person 16
Name:
[Liviae]
Nomen:
Livia+
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 17
Name:
Nerone{m} Caesare{m}
Praenomen:
Nero
Cognomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 18
Name:
[Ti. Germanici]
Praenomen:
Ti.+
Cognomen:
Germanicus+
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
Person 19
Name:
Sex. Pom[p. Sex.f.] Arn.
Praenomen:
Sex.
Nomen:
Pompeius+*
Tribus:
Arnensis
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 20
Name:
M. Pomp. M.f. Ter. Priscus
Praenomen:
M.
Nomen:
Pompeius*
Cognomen:
Priscus
Tribus:
Teretina
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 21
Name:
C. Arrenus C.f. Gal. Gallus
Praenomen:
C.
Nomen:
Arrenus
Cognomen:
Gallus
Tribus:
Galeria
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 22
Name:
L. Nonius L.f. Pom. A<sp>re[nas]
Praenomen:
L.
Nomen:
Nonius
Cognomen:
Asprenas+
Tribus:
Pomptina
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 23
Name:
[M.] Vinicius P.f. Pob.
Praenomen:
M.+
Nomen:
Vinicius
Tribus:
Publilia
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 24
Name:
Ti. Caesar <divi> Aug.f. Aug.
Praenomen:
Ti.
Nomen:
Caesar
Cognomen:
Augustus*
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 25
Name:
Cn. Pisonis
Praenomen:
Cn.
Cognomen:
Piso
gender:
male
Status:
senatorial order

General Data

HD-Nr:
HD030785
Work Status:
provisional
Last Update:
2013-05-07 by Gräf
See Also:
Consulate:

Download